Privacy verklaring lidmaatschap
vastgesteld door het bestuur op 20-6-2019

Om lid te kunnen worden van IJsclub Vooruitgang, Ammerstol zijn een aantal
persoonsgegevens nodig. Persoonsgegevens zijn gegevens die tot een natuurlijk persoon herleidbaar zijn.
IJsclub Vooruitgang heeft deze gegevens nodig o.a. voor een juiste indeling van het ijsclublid, het organiseren van wedstrijden en om contact te houden.
Het is niet mogelijk om lid te worden van IJsclub Vooruitgang zonder deze gegevens aan onze vereniging te verstrekken.
Naast leden zijn er ook veel vrijwilligers actief voor IJsclub Vooruitgang, waarvan ook persoonlijke gegevens worden opgeslagen. IJsclub Vooruitgang gaat zorgvuldig om met deze gegevens.

Op 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht
geworden. Deze wet bepaalt dat elke organisatie die persoonlijke gegevens opslaat uitlegt waarom deze gegevens nodig zijn (het doel), hoe lang deze bewaard worden en met wie ze eventueel gedeeld worden. Verder heeft ieder lid of vrijwilliger recht van inzage in door IJsclub Vooruitgang opgeslagen persoonlijke gegevens.
Hieronder staat in detail beschreven hoe IJsclub Vooruitgang met persoonsgegevens van haar leden omgaat.

Lidmaatschap
a) Welke gegevens zijn er nodig
Voor- en achternaam
Geboortedatum en geslacht
Adres en woonplaats
E-mail adres
Telefoon nummer
Bankrekeningnummer

b) Doel van deze gegevens
Geboortedatum en geslacht: voor juiste indeling in categorie
NAW, e-mail adres en telefoon: voor informatie en communicatie
Bankrekeningnummer: innen van contributie, innen van kosten voor andere activiteiten

c) Delen van deze gegevens
NAW, geslacht en categorie worden gedeeld met het gewest Zuid-Holland en het district
Krimpenerwaard voor een juiste indeling bij wedstrijden.

Beschermingsmaatregelen
IJsclub Vooruitgang draagt zorg voor een zorgvuldige opslag van de persoonsgegevens,
zowel in digitale- als in papieren vorm.
Dit omvat in ieder geval de beveiliging van alle gegevensverzamelingen (bestanden),
die persoonsgegevens bevatten.

Bescherming
De persoonlijke gegevens zijn uitsluitend voor intern gebruik. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven en niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Wij vragen de leden niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor het verwerken van het lidmaatschap.

Bewaartermijn
De gegevens van het lid worden bewaard tot het einde van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het lidmaatschap is beëindigd. Deze termijn kan verlengd worden zolang aan de betalingsverplichtingen voor het lidmaatschap nog niet is voldaan.

Beheersverantwoordelijkheid
Het bestuur is verantwoordelijk voor de opslag, het beheer, de beveiliging en de vernietiging van de hier bedoelde persoonsgegevens en voor de informatie die hierover aan de leden wordt verstrekt.
Het bestuur houdt een register bij van de gegevensverzamelingen (bestanden) van de IJsclub Vooruitgang waarin persoonsgegevens zijn opgenomen en van de personen die toegang hebben tot deze bestanden. In het register wordt per bestand vermeld welke persoonsgegevens daarin zijn opgenomen.

Functionaris
Het bestuur van IJsclub Vooruitgang treedt op als functionaris gegevensbescherming.

Recht op inzage, correctie, verwijdering
Elk lid kan aan het bestuur inzage vragen in zijn of haar persoonsgegevens waarover IJsclub Vooruitgang beschikt. Een lid kan verlangen die gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Website
De website www.ijsclubammerstol.nl vergaart geen gegevens van personen en slaat ook geen gegevens van personen op.

Cookies
n.v.t.

Sociale media
Tijdens openstelling van de ijsbaan, wedstrijden en/of andere evenementen worden er vaak foto’s en filmpjes gemaakt, door en/of namens de ijsclub. Vaak worden deze op de website en/of sociale media (facebook pagina) van de IJsclub geplaatst. Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt automatisch toestemming gegeven voor het plaatsen van een foto/filmpje.
Het is altijd mogelijk een foto/filmpje te laten verwijderen indien er een bezwaar is.
Stuur dan een email naar info@ijsclubammerstol.nl
Foto’s/filmpjes gemaakt door derden (toeschouwers, familie, ed.) vallen in deze buiten de verantwoording van de ijsclub.